شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > واحدهای ستادی > آموزش بهداشت و ارتقا سلامت 
 
 

شرح  وظايف واحد آموزش بهداشت  :
1- برنامه ريزی جهت برگزاری  دوره های آموزشی درون بخش
2- پايش وارزشيابی دوره های آموزشی
3- تهيه رسانه های آموزشی 
4- ارزشيابی رسانه های آموزشی تهيه شده
5- انجام تبليغات چند رسانه ای در مناسبتهای خاص بهداشتی
6- تامين وسايل سمعی بصری مراکز بهداشتی ودوره های آموزشی مرکز
7- جمع آوری  تحليل وارائه اطلاعات فعاليتهای آموزشی در ستاد ومراکز بهداشتی درمانی تابعه به واحد آموزش بهداشت معاونت
8- تقسيم وتوزيع دانشجويان معرفی شده در ستاد ومراکز بهداشتی درمانی   تابعه
9- پايش وارزشيابی فعاليتهای آموزشی دانشجويان
10- نظارت بر فرايندتهيه وتوزيع بانک اطلاعاتی رسانه ها
11- هماهنگی وهمکاری با نهادهای برون بخش جهت برگزاری دوره های آموزشی
12- بررسی وتعيين مشکل اولويت دار مرکز بهداشت شرق
13- انجام طرح تحقيقاتی در زمينه حل مشکل اولويت دار مرکز
14- پايش ونظارت مستمر بر روند فعاليتهای آموزشی در واحدهای تابعه مرکز بهداشت شرق تهران 
15- برگزاری دوره های آموزشی  جهت كليه رابطين آموزشی  در زمينه برنامه ريزي ارتباطي
16- برگزاری دوره های آموزشی كاركنان ستادي مركز بهداشت شرق  در زمينه  نحوه صحيح گزارش دهي
17- برگزاری يک دوره آموزشی در مدارس راهنمايي دخترانه
18- انجام هماهنگی وبرگزاری  آموزش غير حضوری کارکنان در زمينه آشنايي بامفاهيم كاربردي آموزش سلامت
19- تشکيل جلسات  جهت  رابطين آموزشي در زمينه برنامه ريزي واجراي موثر برنامه هاي آموزش سلامت در منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت شرق تهران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - مرکز بهداشت شرق تهران
آدرس : تهران - میدان امامت - خیابان شهید جدیدی - خیابان ابوریحان
تلفن : 77430067 -77430048 - 021 فکس: 77430078
پست الکترونیک:SharghPr@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.